Saturday, Aug. 18, 2018

Everybody’s Got Something to Hide Except Me and My Monkey

Everybody’s Got Something to Hide Except Me and My Monkey
(Lennon-McCartney)

Come on, come on, come on, come on
Come on is such a joy
Come on is such a joy
Come on and take it easy
Come on and take it easy.
Take it easy, take it easy.
Everybody’s got something to hide except for me and my monkey.
The deeper you go, the higher you fly.
The higher you fly, the deeper you go.
So come on, come on
Come on is such a joy
Come on is such a joy
Come on and take it easy
Come on and take it easy.
Take it easy, take it easy.
Everybody’s got something to hide except for me and my monkey.
Your inside is out and your outside is in.
Your outside is in and your inside is out.
So come on, come on
Come on is such a joy
Come on is such a joy
Come on and take it easy
Come on and take it easy.
Take it easy, take it easy.
Everybody’s got something to hide except for me and my monkey.